Všeobecné obchodní podmínky na dodávku a instalaci produktů společnosti Solarkraftwerk s.r.o. se sídlem Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 Lhotka, IČO: 08981931, zapsané spisovou značkou C 328663, vedenou u Městského soudu v Praze, tel. +420 603 176 156, e-mail obchod@solarkw.cz, webové stránky: https://solarkrafrwerk.cz/
(dále jen „Společnost“)

1. Rozsah a platnost

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) se vztahují na veškeré smlouvy na dodávku a instalaci
fotovoltaických elektráren, tepelných čerpadel, baterií a/nebo dalších produktů Společnosti (dále jen
„Smlouva“) uzavřených mezi Společností a jejími zákazníky (dále jen „Zákazník“; Společnost a Zákazník dále
společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“). Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy a
upravují blíže práva a povinnosti Smluvních stran a podmínky provedení plnění dle Smlouvy.
1.2. Ustanovení těchto VOP, u kterých je to výslovně uvedeno, se vztahují pouze na Zákazníky, kteří jsou
spotřebiteli ve smyslu § 419 Občanského zákoníku.

2. Úvodní ustanovení

2.1. K uzavření smluvního vztahu mezi Společností a Zákazníkem, jehož předmětem je dodávka a instalace
produktů Společnosti Zákazníkovi vymezených ve Smlouvě (dále jen „Předmět plnění“), dochází podpisem
Smlouvy oběma Smluvními stranami.
2.2. Smluvní strany a základní ustanovení smluvního vztahu Smluvních stran jsou vymezeny v příslušné
Smlouvě. Neurčí-li Smlouva jinak, mají v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a VOP přednost
ustanovení Smlouvy a příslušné objednávky v příloze Smlouvy.
2.3. Veškeré pojmy s počátečním velkým písmenem uvedené v těchto VOP mají stejný význam jako ve Smlouvě,
pokud jim tyto VOP nepřiznávají jiný význam.

3. Předmět plnění

3.1. Společnost je povinna dodat Zákazníkovi na svůj náklad dodávku a montáž Předmětu plnění sjednaného ve
Smlouvě a jejích přílohách a Zákazník je povinen řádně provedený Předmět plnění od Společnosti převzít
a zaplatit mu za Předmět plnění Cenu, to vše za podmínek stanovených ve Smlouvě, jejích přílohách a
těchto VOP.
3.2. Pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak, je součástí Předmětu plnění kromě dodání a instalace sjednaných
produktů také následující:
a) zajištění zpracování energetické studie;
b) provedení zkoušky funkčnosti Předmětu plnění;
c) zajištění finální revize Předmětu plnění;
d) v případě dodání a instalace fotovoltaických elektráren zajištění napojení Předmětu plnění na
distribuční soustavu.
3.3. Pokud není ve Smlouvě nebo těchto VOP uvedeno jinak, není součástí Předmětu plnění následující:
a) příprava jakékoliv projektové či jiné dokumentace nezbytné pro provedení Předmětu plnění,
včetně posouzení statiky Místa plnění;
b) zajištění jakýchkoliv technických nebo správních podkladů a povolení nezbytných pro dodání,
instalaci nebo následný provoz Předmětu plnění (např. ohlášení stavby, stavební povolení,
kolaudační souhlas nebo rozhodnutí, povolení stavby v chráněné krajinné oblasti nebo
v památkové zóně);
c) příprava Místa plnění v souladu se Smlouvou a těmito VOP a následné uvedení Místa plnění do
původního stavu (tj. zejména odklizení odpadů a obalů vzniklých dodáním a instalací produktů);
d) úpravy venkovního elektroměrového rozvaděče, úpravy stávajících rozvodů elektrické energie
v Místě plnění a úprava nebo zhotovení systému ochrany proti úderu bleskem (LPS);
e) opětovné zhotovení jakýchkoliv revizních zpráv a dalších dokumentů přímo nesouvisejících
s Předmětem plnění, které bude v důsledku instalace Předmětu plnění nutno vyhotovit (systémy
ochrany proti úderu bleskem (LPS), komíny, střechy apod.).
3.4. Požadavky na změny Předmětu plnění může Zákazník uplatnit u Společnosti pouze před podpisem Smlouvy.
Takové změny musí být Smluvními stranami odsouhlaseny a promítnuty do Ceny a termínů dodání a
instalace. Později uplatněným požadavkům není Společnost povinna vyhovět. Jakékoliv dodatečně
požadované změny Předmětu plnění ze strany Zákazníka mohou být Smluvními stranami sjednány pouze
v rámci dodatku ke Smlouvě podepsaném oběma Smluvními stranami se stanovením změny Ceny a termínů
plnění Společnosti.
3.5. Návod obsahující informace o způsobu použití a údržby Předmětu plnění a o nebezpečí, které vyplývá z jeho
nesprávného použití nebo údržby, a o případných rizicích s tím spojených bude Zákazníkovi zaslán
v elektronické podobě na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou ve Smlouvě. Zákazník, který je
spotřebitelem, má možnost požádat Společnost o návod též v listinné podobě, pokud to není nepřiměřené
konkrétní situaci. Stejnou formou budou Zákazníkovi sděleny informace o označení výrobce, dovozce nebo
dodavatele jednotlivých produktů v rámci Předmětu plnění, pokud tyto informace nejsou uvedeny přímo
na příslušném produktu. Dokumenty související s Předmětem plnění jsou dostupné také na webových
stránkách Společnosti https://solarkraftwerk.cz/.

4. Dodání a provedení Předmětu plnění

4.1. Zákazník bere na vědomí, že Předmět plnění je možné dodat a provést pouze za předpokladu, že je Místo
plnění konstrukčně, technicky a právně způsobilé pro provedení dodání a instalace Předmětu plnění.
4.2. V relevantních případech je Zákazník povinen poskytnout Společnosti veškeré podklady, dokumenty a
součinnost potřebné k zajištění napojení Předmětu plnění na distribuční soustavu nebo dodání jiných částí
Díla, které mají být dle Smlouvy zajištěny nebo získány od orgánů veřejné moci nebo jiných třetích osob a
jejich zajištění nebo dodání nezávisí na konečném rozhodnutí Společnosti, včetně udělení všech potřebných
plných mocí. Pokud tak neučiní, Společnost nebude odpovědná za nenapojení Předmětu plnění na
distribuční soustavu nebo za nedodání části Předmětu plnění příslušným orgánem veřejné moci či třetí
osobou. Společnost též neodpovídá za (i) prodlení nebo nečinnost na straně orgánu veřejné moci nebo třetí
osoby zajišťující napojení Předmětu plnění na distribuční soustavu či jiné části Předmětu plnění dle
Smlouvy, a dále za (ii) nenapojení Předmětu plnění na distribuční soustavu či za nedodání jiné části
Předmětu ze strany orgánu veřejné moci nebo třetí osoby dle Smlouvy v důsledku toho, že Zákazník nebo
Místo plnění nesplní z jakéhokoliv důvodu podmínky pro napojení na distribuční soustavu nebo dodání
příslušné části Předmětu plnění.
4.3. Datum zahájení vlastního dodání a montáže (realizace) Předmětu plnění sdělí Společnost Zákazníkovi
nejméně patnáct (15) dnů předem. Zákazník je povinen zajistit, aby Místo plnění bylo připravené pro
realizaci Předmětu plnění, zejména aby bylo bez obtíží přístupné, řádně vyklizené, mělo dostatečné
kapacity a přívody elektrické energie a splňovalo podmínky pro bezpečnou realizaci Předmětu plnění dle
příslušných právních předpisů, např. aby střecha neobsahovala azbestové součásti, byla řádně
zkolaudována, měla náležitosti stanovené ve Smlouvě a byla v dobrém technickém stavu (dále jen
„Stavební připravenost“). V zimním období je Zákazník povinen zajistit v rámci Stavební připravenosti
také bezpečnou sjízdnost neveřejných příjezdových komunikací k Místu plnění (v případě potřeby jejich
posyp) a očištění střechy od sněhu a ledu. Pro vyloučení pochybností, za zahájení plnění Předmětu plnění
se nepovažuje zahájení vlastního dodání a montáže (realizace) Předmětu plnění dle tohoto článku, ale již
samotné přípravné práce Společnosti na Předmět plnění jako je objednávka zboží, příprava energetické
studie, příprava projektu atd.
4.4. Zákazník je povinen před sjednaným zahájením realizace Předmětu plnění:
a) sdělit Společnosti veškeré informace o stavu Místa plnění, které jsou významné pro řádnou a
včasnou realizaci Předmětu plnění a jeho kvalitu, zejména o stavu elektroinstalace budovy, stavu
jejího zdiva, střechy a dalších potřebných prostor;
b) předat Společnosti veškerou dokumentaci, výkresy a výpočty pro realizaci Předmětu plnění, pokud
jsou potřeba, s výjimkou dokumentace, kterou má Společnost na základě Smlouvy dodat
Zákazníkovi, a to v kvalitě a s náležitostmi nutnými pro realizaci Předmětu plnění;
c) umožnit osobní prohlídku Místa plnění za účelem zjištění a ověření Stavební připravenosti a
upřesnění technického řešení; a
d) zkontrolovat, že podkladové informace, kterými disponuje Společnost pro přípravu Smlouvy
odpovídají reálným technickým parametrům Místa plnění a požadavkům Zákazníka
4.5. V případě, že v průběhu realizace Předmětu plnění bude zjištěno, že stav Místa plnění není pro realizaci
Předmětu plnění vhodný (např. neumožňuje Předmět plnění konstrukčně, technicky nebo právně provést,
umožňuje realizaci Předmětu plnění pouze se zvýšenými náklady, může dojít k negativnímu ovlivnění
funkčnosti Předmětu plnění nebo realizací Předmětu plnění hrozí škoda na majetku Zákazníka nebo třetí
osoby), je Společnost povinna na tuto skutečnost Zákazníka upozornit. V takovém případě může kterákoliv
ze Smluvních stran od Smlouvy odstoupit.
4.6. Zákazník je povinen poskytovat Společnosti v průběhu realizace Předmětu plnění veškerou součinnost
nezbytnou k řádnému dokončení realizace Předmětu plnění. Zákazník je zejména povinen:
e) umožnit Společnosti nezbytné technické zásahy v rámci Místa plnění;
f) poskytnout Společnosti uzamykatelný či jinak zabezpečený prostor dostatečně chráněný proti
dešti a jiným nepříznivým klimatickým podmínkám k uskladnění produktů, materiálu a vybavení;
g) umožnit nebo zajistit možnost umístění pracovních zařízení Společnosti v Místě plnění v rozsahu
požadovaném Společností;
h) umožnit pracovníkům Společnosti bezplatně využívat sociální zařízení v Místě plnění pro účely
jejich hygienických potřeb;
i) zajistit Společnosti na náklady Zákazníka napojení a odběr všech energií nezbytných pro realizaci
Předmětu plnění, zejména na elektrickou energii a vodu;
j) zajistit, aby v místě, kde bude instalován střídač, bylo zavedeno připojení k internetu s trvalým
připojením o rychlosti minimálně 0,5Mb/s a v případě Wi-Fi síla signálu minimálně 30 %;
v opačném případě nebude možné provést spuštění služby vzdáleného monitorování.
4.7. V případě, že Zákazník nezajistí Stavební připravenost Místa plnění v souladu se Smlouvou a těmito VOP a
Společnost je schopna sjednat nápravu vlastními silami (např. Zákazník nevyklidí technickou místnost nebo
jiné místo, kde má být Předmět plnění realizován, realizace vyžaduje stavební práce nesouvisející s instalací
FVE, výkopové práce nebo zemní práce), je Společnost oprávněna připravit Místo plnění vlastními silami na
náklady a nebezpečí Zákazníka. Činnosti potřebné pro zajištění Stavební připravenosti Místa plnění budou
zákazníkovi fakturovány spolu s doplatkem Ceny, a to dle počtu odpracovaných hodin pracovníků
Společnosti v sazbě 1.210 Kč vč DPH za 1 člověkohodinu práce a dalších skutečně vynaložených nákladů na
provedení takových prací.
4.8. Zákazník odpovídá za uschování a bezpečnost produktů, materiálu a veškerého vybavení uskladněného
Společností po dobu realizace Předmětu plnění v Místě plnění. Jakékoliv poškození nebo odcizení produktů,
materiálu nebo vybavení Společnosti způsobené třetí osobou jde k tíži Zákazníka.
4.9. Zákazník je povinen během realizace Předmětu plnění na konci každého dne zkontrolovat a podepsat
(včetně uvedení svého jména a času podpisu) zápis v instalačním deníku Společnosti obsahující (i) čas
zahájení prací Společnosti, (ii) soupis prací provedených Společností, (iii) přehled produktů a pracovního
vybavení ponechaného Společností na Místě plnění, a (iv) čas ukončení prací Společnosti v daný den.
4.10. Smluvní strany jsou povinny potvrdit dokončení každé fáze Předmětu plnění dle Smlouvy či Harmonogramu
prací v objednávce v příloze Smlouvy (má-li Smlouva takovou přílohu) sepsáním a podpisem příslušného
protokolu.
4.11. Veškerý odpad vyprodukovaný během realizace Předmětu plnění v Místě plnění se stává okamžikem jeho
vzniku vlastnictvím Zákazníka. Zákazník je povinen zajistit na své náklady a nebezpečí bezpečnou a
ekologickou likvidaci veškerého odpadu vzniklého při realizaci Předmětu plnění v souladu s příslušnými
právními předpisy.
4.12. Společnost je oprávněná použít pro realizaci Předmětu plnění nebo jakékoliv jeho části třetí osobu
(subdodavatele) dle svého uvážení i bez předchozího souhlasu Zákazníka. Jakákoliv subdodávka nezbavuje
Společnost odpovědnosti za výsledek a Společnost bude odpovídat za subdodavatele, jako by práce
prováděla sama.

5. Dokončení realizace a předání Předmětu plnění

5.1. Realizace Předmětu plnění je provedena jejím dokončením a předáním Zákazníkovi.
5.2. Realizace Předmětu plnění je dokončena, pokud je předvedena způsobilost Předmětu plnění sloužit svému
účelu a v relevantních případech poté, co je provedena revize Předmětu plnění autorizovaným revizním
technikem. Pokud revizní technik vydá protokol o revizi s kladným výsledkem, považuje se realizace
Předmětu plnění za dokončenou.
5.3. Pro vyloučení pochybností, Předmětem plnění není obstarání revizí hromosvodů, komínů či jiných částí
stavby dotčených realizací Předmětu plnění. Společnost není odpovědná za jakékoliv neudělení revize
v důsledku realizace Předmětu plnění.
5.4. Po dokončení realizace Předmětu plnění a v relevantních případech po provedení revize vyzve Společnost
Zákazníka k převzetí Předmětu plnění, a to nejméně tři (3) pracovní dny předem. Zákazník je povinen se
dostavit v čas určený Společností ve výzvě k převzetí Předmětu plnění.
5.5. Zákazník je povinen převzít Předmět plnění v případě, že je bez vad a nedodělků, nebo pokud Předmět
plnění vykazuje pouze drobné vady a nedodělky, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému
užívání Předmětu plnění. Vady a nedodělky dle předchozí věty nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí
Předmětu plnění. Smluvní strany sepíší a podepíší předávací protokol o převzetí Předmětu plnění, ve
kterém uvedou všechny vady a nedodělky vytknuté Zákazníkem a lhůtu k jejich odstranění, která nebude
kratší než třicet (30) dnů.
5.6. V případě, že Zákazník zjistí během předání Předmětu plnění závažné vady a nedodělky Předmětu plnění,
které brání jeho užívání, má právo odmítnout převzetí Předmětu plnění. V takovém případě Smluvní strany
sepíší a podepíší protokol, ve kterém uvedou všechny vady a nedodělky vytknuté Zákazníkem a lhůtu
k jejich odstranění, která nebude kratší než šedesát (60) dnů. Po odstranění vad a nedodělků Smluvní strany
provedou nové předání Předmětu plnění postupem dle tohoto článku 5 VOP.
5.7. Pokud se Zákazník nedostaví k převzetí Předmětu plnění ani na druhou výzvu učiněnou Společností
v souladu s článkem 5.4 VOP, považuje se Předmět plnění za řádně předaný v den náhradního termínu pro
předání Předmětu plnění, a to bez vad a nedodělků. O tomto Společnost sepíše předávací protokol, který
bude podepsán pouze Společností.
5.8. Nebezpečí škody na Předmětu plnění přechází na Zákazníka dnem podpisu předávacího protokolu.
Vlastnické právo k Předmětu plnění přechází na Zákazníka úplným zaplacením Ceny a veškerého
případného příslušenství, včetně smluvních pokut. Do doby přechodu vlastnického práva k Předmětu
plnění na Zákazníka je Zákazník povinen na své náklady a nebezpečí udržovat Předmět plnění, pokud jím
bylo převzato, a odpovídá za veškeré škody na Předmětu plnění vzniklé od okamžiku převzetí Předmětu
plnění nebo od okamžiku, kdy je Předmět plnění považováno za předané.

6. Změny termínů pro realizaci Předmětu plnění

6.1. Termíny uvedené ve Smlouvě či v příslušném Harmonogramu prací v objednávce v příloze Smlouvy (má-li
Smlouva takovou přílohu) se prodlouží o počet dnů, po který trvají překážky nezávislé na vůli Společnosti
bránící mu v realizaci Předmětu plnění, případně po které Zákazník porušuje své povinnosti dle Smlouvy,
vždy však nejméně o třicet (30) dnů a se zohledněním časových a personálních kapacit Společnosti. Za
překážky bránící Společnosti v realizaci Předmětu plnění se považuje zejména následující:
a) Zákazník je v prodlení s úhradou zálohy z Ceny sjednané dle Smlouvy;
b) Zákazník nezajistí Stavební připravenost v souladu se Smlouvou a těmito VOP ve sjednaném
termínu zahájení montáže Předmětu plnění;
c) Zákazník předá Společnosti jakoukoliv věc nebo příkaz, které jsou nevhodné pro realizaci
Předmětu plnění, a to až do výměny věci nebo změny příkazu, případně do písemného potvrzení
Zákazníka, že na použití takové věci nebo příkazu trvá;
d) Předmět plnění nelze provádět z důvodu nepříznivého počasí nebo klimatických podmínek, tj.
zejména teploty pod 0 °C nebo nad 35 °C, námraza, hustý déšť, při práci na střeše silný vítr nad
11 m/s a při instalaci panelů 7 m/s;
e) dojde ke zpoždění dodávek produktů, materiálů nebo jiných komponentů nezbytných pro
realizaci Předmětu plnění dodávaných třetí osobou;
f) nedostatek součinnosti Zákazníka nebo nezajištění napojení na energie nezbytné pro realizaci
Předmětu plnění ze strany Zákazníka;
g) případy vyšší moci dle článku 9 VOP.
6.2. V případech uvedených v čl. 6.1 VOP není Společnost povinna zahájit práce na Předmětu plnění, případně
je oprávněna přerušit práce na Předmětu plnění do okamžiku, než dojde k odpadnutí překážky nebo dokud
Zákazník nezjedná nápravu překážky v realizaci Předmětu plnění.
6.3. Na písemnou žádost Zákazníka může být zahájení realizace Předmětu plnění odloženo na pozdější termín,
přičemž v takovém případě dojde k odpovídajícímu posunutí termínů ve Smlouvě či v příslušném
Harmonogramu prací v objednávce v příloze Smlouvy (má-li Smlouva takovou přílohu).
6.4. Pokud je Předmět plnění realizován (montáž) ve venkovních prostorech, je možné realizaci provádět pouze
v měsících březen až říjen. V zimních měsících Společnost montáže neprovádí. Toto bude zohledněno ve
Smlouvě či v příslušném Harmonogramu prací v objednávce v příloze Smlouvy (má-li Smlouva takovou
přílohu). Pokud by tomu tak nebylo, není Společnost povinna provádět práce v období listopad až únor,
přičemž termíny dle Smlouvy či v příslušném Harmonogramu prací v objednávce v příloze Smlouvy (má-li
Smlouva takovou přílohu) se posunou o příslušné období.

7. Cena a splatnost

7.1. Zákazník je povinen zaplatit Společnosti za provedení Předmětu plnění Cenu ve výši a způsobem
specifikovaným ve Smlouvě a jejích přílohách. Cena je uvedena včetně DPH s tím, že Společnost je
oprávněna Cenu upravit v položce DPH dle platné právní úpravy v den vystavení příslušné faktury –
daňového dokladu.
7.2. Cena zahrnuje veškeré náklady na provedení Předmětu plnění za předpokladu, že Zákazník dodrží všechny
podmínky stanovené Smlouvou a těmito VOP tak, aby Společnost mohla realizovat Předmět plnění řádně
a včas. Cena nezahrnuje běžné náklady na využití prostředku komunikace na dálku při uzavření Smlouvy a
při následné komunikaci se Zákazníkem.
7.3. Společnost je oprávněna Cenu jednostranně upravit, pokud:
a) Místo plnění neodpovídá ve sjednaný den zahájení montážních prací Stavební připravenosti a
Společnost sama zajistí Stavební připravenost Místa plnění v souladu se Smlouvou nebo těmito
VOP;
b) od podpisu Smlouvy do realizaci Předmětu plnění dojde k vydání nebo změně obecně závazných
právních předpisů nebo podmínek stavebního povolení apod., které budou mít vliv na realizaci
Předmětu plnění, nebo cenový předpis, podle kterého je Cena stanovena;
c) dojde ke změně zákonné sazby DPH;
d) dojde k posunutí sjednaných termínů realizace Předmětu plnění na žádost nebo zaviněním
Zákazníka a toto posunutí povede ke zvýšeným nákladům na straně Společnosti;
e) Zákazník neposkytne dostatečnou součinnost pro realizaci Předmětu plnění nebo nezajistí
Stavební připravenost, což povede ke zvýšeným nákladům na straně Společnosti;
f) Zákazník se bezdůvodně nedostaví na sjednaný termín předání Předmětu plnění nebo
bezdůvodně odmítne podepsat předávací protokol, což povede ke zvýšeným nákladům na straně
Společnosti.
7.4. Pokud Zákazník nezajistí přípravu Místa plnění v souladu se Smlouvou a těmito VOP a tuto přípravu bude
po předchozí domluvě se Zákazníkem provádět Společnost, uzavřou spolu Smluvní strany dodatek Smlouvy,
jehož předmětem bude provedení, cena a splatnost přípravných prací. Tímto ustanovením není dotčen
článek 4.7 výše, pokud z jakýchkoliv důvodů k uzavření dodatku ke Smlouvě nedojde.
7.5. Úplným zaplacením Ceny se rozumí zaplacení Ceny, všech dalších nákladů vzniklých Společnosti dle
Smlouvy a těchto VOP nad rámec Ceny a případně také ceny za další vícepráce požadované a odsouhlasené
se Zákazníkem nad rámec Předmětu plnění, příslušenství pohledávek Společnosti za Zákazníkem a úhrada
veškerých smluvních pokut.

8. Mlčenlivost

8.1. Žádná ze Smluvních stran nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany kopírovat,
prozradit, sdělit třetí osobě či jinak použít za jakýmkoli jiným účelem, než který stanovuje Smlouva nebo
tyto VOP, jakékoli informace technické nebo obchodní povahy, které získala od druhé Smluvní strany (dále
jen „Důvěrné informace“). Tato povinnost zůstává platná po dobu deseti (10) let od přijetí těchto informací
a bude platit i po ukončení Smlouvy.
8.2. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku 8 VOP se nevztahuje na poskytnutí nebo zpřístupnění Důvěrných
informací jakoukoli ze Smluvních stran vyžadované právními předpisy nebo rozhodnutími orgánů veřejné
moci. O takovém poskytnutí nebo zpřístupnění Důvěrných informací je Smluvní strana povinna neprodleně
informovat druhou Smluvní stranu, pokud to příslušné právní předpisy nezakazují.
8.3. Povinnost mlčenlivosti se dále nevztahuje na informace:
a) které jsou v jejich osobním vlastnictví (s plným právem je prozradit) ještě před jejich přijetím od
druhé Smluvní strany; nebo
b) které jsou nebo se stanou veřejně známé jinak, než v důsledku porušení mlčenlivosti dle těchto
VOP; nebo
c) které jsou nezávisle získané od třetí strany a neobsahují žádné omezení týkající se prozrazení
Smlouvy ujednané s třetí stranou;
d) jejichž zpřístupnění nebo použití je nezbytné pro realizaci plnění dané Smluvní strany v souvislosti
se Smlouvou a druhá Smluvní strana byla na možnost zpřístupnění předem upozorněna.
8.4. Smluvní strany jsou oprávněny sdělit Důvěrné informace svým poradcům (např. účetním nebo daňovým
poradcům, advokátům, auditorům) zejména pro účely uzavření nebo plnění Smlouvy nebo pro účely auditu,
vedení účetnictví a daňových přiznání, případně pro vedení sporů ze Smlouvy. Společnost je dále oprávněna
sdělit Důvěrné informace svým obchodním zástupcům pro účely kalkulace nebo vrácení odměny za
prostředkování, subdodavatelům za účelem realizace Předmětu plnění a orgánům veřejné moci
v souvislosti s žádosti o Dotaci, pokud je zajištění Dotace součástí Předmětu plnění sjednaného ve Smlouvě
a v objednávce v příloze Smlouvy (má-li Smlouva takovou přílohu). Všechny třetí osoby (s výjimkou orgánů
veřejné moci), kterým budou Důvěrné informace poskytnuty v souladu s tímto odstavcem, musí být vázány
mlčenlivostí odpovídající minimálně mlčenlivosti dle těchto VOP.

9. Vyšší moc

9.1. Společnost není odpovědná za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností v důsledku vyšší moci.
Za okolnosti vyšší moci se považují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé
nezávisle na vůli Společnosti, např. války, přírodní katastrofy, embarga, stávky, nepokoje, převraty
rozhodnutí či opatření státních orgánů, omezení anebo zpoždění výroby či dopravy v důsledku vyšší moci,
přerušení dodávky surovin, přerušení dodávky energií, ztížené klimatické podmínky, epidemie a pandemie
a s tím související omezení apod.

10. Právo spotřebitele odstoupit od Smlouvy

10.1. Ustanovení tohoto článku 10 VOP se použije pouze na smluvní vztah mezi Společností a Zákazníkem, který
je spotřebitelem. Na smluvní vztahy mezi Společností a Zákazníkem, který spotřebitelem není, se
ustanovení tohoto článku 10 VOP nepoužijí.
10.2. Je-li Smlouva mezi Společností a Zákazníkem uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory
Společnosti, je Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku
ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy, a to i bez udání důvodu.
10.3. Pokud Společnost započala s realizací Předmětu plnění na základě výslovné žádosti Zákazníka před
uplynutím lhůty pro odstoupení a Předmět plnění již byl v plném rozsahu dokončen a předán Zákazníkovi,
nemůže Zákazník odstoupit od Smlouvy v souladu s čl. 10.1 VOP.
10.4. Odstoupení od Smlouvy může Zákazník předat Společnosti osobně na adrese sídla Společnosti, nebo jej
může zaslat dopisem na adresu Společnosti či na e-mailovou adresu smlouvy@malinagroup.cz. Lhůta pro
odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle odstoupení poslední den této lhůty.
10.5. Pro odstoupení od Smlouvy v souladu s tímto čl. 10 VOP může Zákazník využít také vzorový formulář, který
je k dispozici na internetových stránkách Společnosti https://solarkraftwerk.cz/odstoupeni-od-smlouvy/, případně v listinné podobě
na vyžádání v sídle Společnosti.
10.6. Účinky odstoupení od Smlouvy dle čl. 10.1 VOP nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o
odstoupení Společnosti, která nejpozději do třech týdnů ode dne doručení odstoupení od Smlouvy vrátí
Zákazníkovi veškeré platby, které od něj obdržela. Pro vrácení plateb použije Společnost stejný platební
prostředek, který Zákazník použil k úhradě Ceny, případně její části, nedohodnou-li se Smluvní strany na
jiném způsobu vrácení plateb. Společnost je oprávněna započíst proti platbám vraceným Zákazníkovi
veškeré svoje nároky související s odstoupením od Smlouvy uvedené ve Smlouvě nebo těchto VOP.
10.7. Pokud Společnost započala s realizací Předmětu plnění na základě výslovné žádosti Zákazníka před
uplynutím lhůty pro odstoupení, uhradí Zákazník Společnosti v případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 10.1
VOP následující:
a) náklady spojené s deinstalací a vrácením produktů, které již byly dodány nebo instalovány
Zákazníkovi v Místě plnění, přičemž deinstalaci a odvoz produktů zajistí Společnost;
b) poměrnou část Ceny odpovídající realizaci části Předmětu plnění poskytnuté Společností do
okamžiku odstoupení od Smlouvy a s tím související náklady na straně Společnosti, zejména pak
náklady na vyhotovení energetické studie nebo projektu instalace, objednání a zajištění
potřebného materiálu a produktů od třetích osob, náklady na zprocesování žádosti o Dotaci,
pokud je zajištění Dotace součástí Předmětu plnění sjednaného ve Smlouvě a v objednávce
v příloze Smlouvy (má-li Smlouva takovou přílohu), náklady na přípravu na realizaci Předmětu
plnění, cestovní náklady spojené s návštěvami pracovníků Společnosti na Místě plnění a
dopravou produktů do Místa plnění, náklady na provedení veškerých montáží, skladování a práce
zaměstnanců a jiných třetích osob spolupracujících se Společností a přípravu smluvní
dokumentace;
c) částku, o kterou se snížila hodnota produktů dodaných v rámci Předmětu plnění v důsledku
nakládání s těmito produkty Zákazníkem jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou,
vlastnostmi a funkčností produktů.
10.8. Částky, které je Zákazník povinen uhradit dle čl. 10.7 VOP, budou vypočteny (i) v případě práce
zaměstnanců Společnosti dle počtu odpracovaných hodin každého zaměstnance strávených na Předmětu
plnění v sazbě 1.210 Kč vč. DPH za každou jednu (1) člověkohodinu práce, a (ii) v případě ostatních nákladů
dle jejich skutečné výše.
10.9. Ustanoveními výše nejsou dotčena další práva Společnosti či Zákazníka odstoupit od Smlouvy za podmínek
a z jiných důvodů stanovených Občanským zákoníkem či Smlouvou. V případě odstoupení od Smlouvy si
Smluvní strany vypořádají již poskytnutá plnění dle Smlouvy a těchto VOP, jinak dle pravidel stanovených
v Občanském zákoníku.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Informace týkající se ochrany osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a o opatřeních na zajištění souladu postupů Společnosti s
GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, jsou Zákazníkovi předány
při sjednání Smlouvy a následně zaslány Zákazníkovi při změnách. Aktuální verze zásad ochrany osobních
údajů Společnosti je vždy k dispozici na internetové stránce Společnosti https://solarkraftwerk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

12. Komunikace a doručování písemností

12.1. Běžná komunikace mezi Smluvními stranami, případně komunikace, u které tak výslovně předpokládá
Smlouva nebo tyto VOP, bude probíhat na e-mailové adresy uvedené v záhlaví Smlouvy a/nebo písemně
formou dopisu zaslaného na adresu příslušné Smluvní strany uvedenou v záhlaví Smlouvy a/nebo přes
kontaktní formulář dostupný na webové stránce: https://solarkraftwerk.cz/kontakt/.
12.2. Komunikace týkající se uzavření, změny nebo ukončení Smlouvy (s výjimkou odstoupení dle článku 10 VOP)
nebo jejích příloh může probíhat pouze v písemné formě některým z následujících způsobů:
a) osobně oproti podpisu potvrzení o přijetí dané písemnosti;
b) doporučenou poštou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb;
c) elektronicky prostřednictvím e-mailu oproti potvrzení o přijetí zaslanému na e-mail odesílatele,
přičemž písemnosti zasílané e-mailem musí být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem;
d) elektronicky prostřednictvím platformy pro elektronické podepisování dokumentů fungující
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním
trhu (eIDAS).
12.3. Odmítnutí převzetí písemnosti doručované osobně se považuje za její doručení ke dni odmítnutí převzetí.
Písemnosti zasílané jako doporučená zásilka budou považovány za řádně doručené jejich skutečným
doručením, nejpozději však třetím (3.) pracovním dnem od oznámení o jejich uložení na poště. Smluvní
strana je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně změnu své doručovací adresy pro
doručování listinných nebo elektronických písemností.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Práva a povinnosti Smlouvou nebo těmito VOP neupravené se řídí právem České republiky, zejména
Občanským zákoníkem.
13.2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně příslušnými soudy
České republiky s určením místa dle sídla Společnosti, není-li právními předpisy stanovena pravomoc jiného
soudu České republiky nebo soudů jiného státu, kterou nelze smluvně vyloučit.
13.3. V případě, že dojde mezi Společností a Zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského
sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh
na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,
na které je též možné obrátit se v případě stížnosti. Tímto subjektem je:
a) Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, internetové stránky: adr.coi.cz, v otázkách spojených s realizací Předmětu
plnění, a
b) Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava, IČO: 70894451,
internetové stránky: https://www.eru.cz/mimosoudni-reseni-sporu, v otázkách napojení na
distribuční soustavu elektrické energie.
13.4. Pokud některé ustanovení Smlouvy, těchto VOP nebo jiných příloh Smlouvy je nebo se stane neplatným,
zůstanou ostatní ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP platná a Smluvní strany nahradí takové neplatné
ustanovení do čtrnácti (14) dnů od doručení výzvy některé Smluvní strany druhé Smluvní straně jiným
vhodným ustanovením, které bude co nejvíce odpovídat původnímu záměru Smluvních stran.
13.5. Společnost si vyhrazuje právo provádět změny těchto VOP. Změnou těchto obchodních podmínek není
dotčen závazkový vztah, který vznikl v době platnosti předchozí verze VOP. Aktuální verze VOP je
zveřejněna a zpřístupněna na internetových stránkách Společnosti.
13.6. Tato verze VOP je účinná od 1.3.2023.